بهترين چيز ...


بهترين چيز، رسيدن به نگاهيست كه از حادثه عشق تر است.

چيز غريبي در اين جمله وجود دارد. مدتها بود كه اون رو فراموش كرده بودم. مدتي قبل، نه چندان دور، اين جمله ورد زبانم بود. همه چيز چه ساده ، همه چيز چه راحت، از خاطرها مي‌روند.

/ 0 نظر / 14 بازدید